Gedragscode

Gedragscode SV Hasselt

De gedragscode geldt voor iedereen bij SV Hasselt. Voor de bestuursleden, de leden, de trainers, leiders, de ouders en verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij SV Hasselt betrokken is; iedereen die ook maar enige band met SV Hasselt heeft, houdt zich aan onderstaande regels!

Waar gelden de regels van de gedragscode? Onderstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij trainingen, wedstrijden, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten. Goed presteren is belangrijk maar plezier hebben staat op één; lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit.

Respect
Wij pesten niemand, we behandelen iedereen als gelijke, zowel in als buiten de zaal;
Wij vloeken niet;
Wij gaan met andermans spullen/eigendommen om zoals we met onze eigen spullen omgaan;
Wij blijven van andermans spullen/eigendommen af;
Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;
Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;
Wij hebben respect voor de staat van ons complex en gooien afval in de afvalbakken;

Eerlijkheid
Wij, leiders, trainers en bestuur, geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst;
Wij, leiders, trainers en bestuur communiceren helder en duidelijk;

Gedrag/houding t.o.v. anderen
Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag;
Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan;
Het gebruiken van drugs of het verschaffen daarvan wordt nooit getolereerd;
Iedereen binnen SV Hasselt heeft de morele plicht anderen op wangedrag aan te spreken of anderen te steunen die mensen aanspreken op hun wangedrag;
Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;

Sportiviteit
Bij SV Hasselt worden de regels van de KNGU nageleefd en accepteren we de gevolgen indien we regels overtreden;
Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;
Spelers schelden nooit op elkaar, de leiders, de trainers en/of jury;
Ouders/supporters ondersteunen de leden op positieve wijze;
Trainers en leiders coachen op een positieve manier.

Betrokkenheid
Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen;
Ouders en leden zijn bereid (regelmatig) te rijden naar (uit)wedstrijden;
Ouders/verzorgers en leden helpen de vereniging bij het uitvoeren van activiteiten;

Afmelden
Deelnemers aan wedstrijden melden zich tijdig af voor wedstrijd en training;
Bij spelers jonger dan 12 jaar geldt alleen een afmelding van de ouders/verzorgers;
Afmelden kan alleen bij leiders en/of trainers;

Kleding
Tijdens wedstrijden dragen wij alleen het officiële SV Hasselt-tenue;

Klachten
Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing; Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld;

Aanvullende gedragscode m.b.t. social-media-gebruik

Het aanbieden van foto en video-opnames en informatie via de social media systemen verspreiden, bieden de gymnastiekvereniging kansen om te laten zien dat we trots zijn op de recreatieve gymnastieksport en wedstrijden in turnen en ritmische discipline.

Dit vraagt van de individuele leden, betrokken leiding, bestuur en vrijwilligers de nodige zorgvuldigheid in het omgaan met verkregen tekst, foto en video materialen en andere informatie. Het met de nodige respect omgaan (juiste intentie en afstemming ) met verkregen “materialen en informatie” is geboden.

Doe geen dingen die jou, onze leden of onze gymnastiek-sport (of -vereniging) kunnen schaden.
Hieronder staan de belangrijkste richtlijnen voor zorgvuldig gebruik verkregen “materialen en informatie” nl.:

a.) Er mag onder geen beding van leden/ andere gebruikers die (gedeeltelijke) zijn ontbloot:
1. foto’s en/of film worden gemaakt en/of
2. beeldmateriaal worden opgeslagen op mediadragers die
al dan niet zijn gemaakt/opgenomen in (omkleed-)ruimtes zoals de kleedkamers en/of douches of een andere ruimte die behoort tot het complex De Prinsenhof. Het doorsturen of onder zich houden van dergelijke foto’s of films waarop leden/andere gebruikers van de sporthal (gedeeltelijk) ontbloot zijn afgebeeld/worden weergegeven -op welk digitaal podium en/of mediadrager dan ook- is strafbaar, een dergelijke handeling wordt door SV Hasselt aangegeven bij de politie;
b.) Een ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij over de leden/leiding/derde van SV Hasselt maken voor eigen gebruik en/of publiceren op de social media systemen;
c.) Respecteer de privacy van anderen. Verstrek geen vertrouwelijke informatie; Respecteer degene tot wie je je richt. Laster en beledigingen zijn niet geoorloofd;
d.) Bij discipline/lesgroep/vereniging gerelateerde activiteit, onderwerpen/informatie; publiceer je onder je eigen naam (dus geen schuilnaam);
e.) Respecteer beeld-, auteurs- en citaatrecht. Publiceer dus geen (fragmenten) van artikelen waarop auteursrecht rust;
f.) Zorg dat wat je zegt juist is, breng andere partijen niet in diskrediet en vecht een geschil niet via de social mediasystemen uit;
g.) Als je foutieve/negatieve berichten signaleert over SV Hasselt, reageer daar dan niet zelf op. Meld dit bij je leiding en/of het bestuur van SV Hasselt;
h.) Blijf sportief en oprecht, als je een foutje heb gemaakt of heb je spijt van een publicatie, geef dat dan toe. Bied excuses aan als dat nodig is en corrigeer je fout snel. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.

Sancties
Indien een verenigingslid, leiding, bestuur, vrijwilliger, zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van bovenstaande gedragsregels, wordt hij daarop aangesproken en afhankelijk van de ernst van overtreding kan een maatregel door het bestuur worden afgekondigd conform artikel 18 Statuten SV Hasselt.

Seksuele intimidatie
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.